GDPR


europe-2021308_640.jpg

V květnu 2016 bylo zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Od té doby běží pro zpracovatele a správce dvouletá lhůta, po kterou jsou povinni svá zpracování osobních údajů uvést do souladu s tímto obecným nařízením. Obecné nařízení v současné době platné a jeho účinnost nastane 25. května 2018. K tomuto dni bude nařízení vymahatelné, tedy k tomuto dni musí být všechny subjekty již připraveny. GDPR se týká všech subjektů, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, ukládají informace o zákaznících, občanech či pacientech, pracují s údaji v marketingové databázi, používají bezpečnostní kamery apod., tedy se dá s jistotou tvrdit, že se týká všech uživatelů  Vision ERP.Veškeré informace k nařízení jsou velmi obšírně zpracovány na webu Úradu pre ochranu osobných údajov. Naleznete zde jak překlad nařízení, příručku, časté otázky a odpovědi, tak i pokyny pracovní skupiny WP29, která jakožto nezávislý poradní orgán Evropské komise vydává pokyny a stanoviska. Další web, který velmi konkrétně vykládá GDPR pro malé a střední podniky je AMSP ČR a ČAOOÚ – GDPRBEZOBAV.CZ, kde naleznete doporučené postupy implementace a spoustu inspirace, jak se připravit.
Vhledem k tomu, že se účinnost nařízení blíží, předkládáme Vám tento dokument, ve kterém jsou popsány nové funkčnosti Vision ERP a možnosti, jak celou agendu GDPR vést a evidovat přímo ve Vision ERP ve spisové službě a nástrojích pro evidenci školení. Dále předkládáme informace o připravovaných nástrojích, již implementovaných funkcích a postupech, které vám mohou pomoci se s novými povinnostmi vypořádat.

Stručný popis řešených oblastí

 
 1. Přístupová práva:
  1. Změna všech hesel. Nyní lze řešit skriptem na úrovni správce, v následující verzi Vision ERP bude tato možnost pro administrátora přístupná jako funkce.
  2. Zajištění odolnosti a bezpečnosti hesla uživatelů Vision ERP.
  3. Nové funkce umožňující řešit přístupy k tabulce kontaktů (i zaměstnanců) novým přístupem, který zajišťuje, dle několika úrovní, pseudonymizaci osobních dat.
 
 1. Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému.
  1. Virtualizace serverů a systémy zálohování.
  2. Bezpečnostní schopnosti databáze, bezpečnostní politiky na serverech; veškerá data jsou umístěna v databázovém souboru.
  3. Neměnnost odesílaných dokumentů z Vision ERP. Odesílání dokumentů (PDF, ISDOC) z Vision ERP s elektronickým podpisem.
  4. Šifrování – uložení PDF s heslem.
 
 1. Analýza pro mapování stavu
  1. Výpis údajů z databáze, kde všude se ve Vision ERP osobní data nachází.
  2. Ucelená dokumentová databáze pro pověřence či osoby určené.
  3. Nový nástroj Vision ERP k výpisu firem, které mají DIČ, jež může obsahovat rodné číslo a nejsou označeny jako fyzické osoby.
  4. Výpis fyzických osob, u kterých již není právní důvod k evidenci jejich osobních údajů.
  5. Možnost záznamu uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
 1. Řízení rizik a incidentů.
Řízení a záznamy incidentů. Neshody a jejich evidence, napojení na workflow. Hotová a odzkoušená aplikace přímo ve Vision ERP.
 
 1. Směrnice GDPR
  1. Jejich evidence.
  2. Změnová řízení.
  3. Vedení záznamů o zpracování osobních dat.
  4. Lhůta uchování osobních dat.
 
 1. Souhlasy se zpracováním osobních dat:
  1. Evidence souhlasů (doložitelnost).
  2. Webová aplikace pro žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
 1. Evidence zpracovatelských smluv.
 
 1. Školení zaměstnanců.
  1. Záznamy školení pro prokázání dozorovému úřadu.
  2. Plán školení.
 
 1. Evidence osobních údajů a dat
  1. Výmaz – anonymizace osobních dat na žádost či při prekluzi možnosti evidence z právního důvodu.
  2. Anonymizace části údajů, kde není právní důvod k evidenci a na žádost.
  3. Výpis evidence osobních dat na žádost subjektu osobních dat.
 

Podrobněji k jednotlivým oblastem
 

Přístupová práva
 

Nastavit odolná hesla a v číselníku uživatelů mít aktivní jen ty, kdo s databází pracují. Je nutné poznamenat, že odolnost samotné databáze je zajištěna použitím databázového serveru SAP SQL Anywhere s plnohodnotným zabezpečením přístupu k datům. Je ale nutné zajistit, aby autentizovaný přístup jednotlivých uživatelů k databázi byl zajištěný odolným a nezneužitelným heslem. V číselníku uživatelů tedy bude nutné uživatelem s administrátorskými právy smazat nebo zakázat přístupová práva pro uživatele, kteří ve Vašem podniku již nepracují a účty, které nejsou využívané. Hesla ve Vision ERP nejsou ukládána, je uložen pouze tzv. hash hesla. Nutné je také zvážit, zda je nutné mít v databázi více jak jednoho administrátora. V této souvislosti upozorňujeme, že každý administrátor – tedy mimo jiných privilegií – může provést uživatelsky zálohu databáze, což by měl být řízený proces se zajištěním proti zneužití.
Aby bylo možné zajistit odolnost hesel ostatních uživatelů, je možné donutit uživatele při dalším přihlášení změnit heslo. Je to nová funkce. Před tím, je však nutné administrátorsky nastavit funkci zajišťující odolnost hesla.

Odolnost a bezpečnost hesla


U každého uživatelského účtu lze omezit platnost hesla a nastavit odpojení od databáze při nečinnosti.
Odolnost hesla je možné nastavit funkcí Možnosti programu - sdílené, záložka Ostatní Pro administrátory - Možnosti - záložka Bezpečnost. Můžete nastavit minimální délku hesla, pokud u uživatele omezíte platnost hesla, je možné určitý počet dnů před expirací na to uživatele upozornit a také zabránit opakování hesla. Pro odolné heslo lze mimo délky nastavit nutnost zadat malá i velká písmena, dvě číslice a speciální znaky. Pro sledování přihlášení zapnout logování. V každém případě doporučujeme zakázat duplicitní přihlášení.
Zálohování databáze smí provádět uživatel s právy administrátora. Pokud je nutné, aby zálohování prováděl i jiný uživatel, je možné přidělit mu ve vlastnostech účtu oprávnění gDBACKUP a nastavit účet pro zálohování. Doporučujeme však nastavit zálohování systémově a tuto funkci nepoužít.
A nakonec je nutné poučit uživatele, jak se chovat při zadávání hesla.
 

Kontakty a jejich evidence


Hlavní databázovou tabulkou kontaktů je tabulka gfkontakt. V této tabulce se nacházejí osobní data. Jedná se o data zaměstnanců, referentů, odpovědných osob za podaná přiznání a dalších, snahou je, aby existovala jedna tabulka kontaktů, ke které budou přiřazeny úrovně přístupu podle uživatelských skupin (následně rolí) a případně uživatelů (sloupec DBA.GUSERS.gdpr_level). V tom okamžiku je možné zakázat SELECT na tabulku kontaktů (DBA.GFKONTAKT) a zobrazení dat se bude řídit výhradně úrovněmi nastavených „GDPR úrovní“. Veškerá zobrazení dat budou nadále prováděna procedurami, které dle přiřazené úrovně zobrazí jednotlivá pole s osobními daty. Takto bude zajištěn přístup pseudonymizací obecně k osobním datům napříč Vision ERP.
Pokud budete chtít tyto úrovně GDPR využívat, obraťte se na nás se žádostí o prověření vašich uživatelsky definovaných sestav, browserů, přizpůsobení, pluginů apod. My vám prověříme vaše nastavení tak, abyste se nedostali do potíží s nedostupností jednotlivých částí systému.
Osobních dat zákazníků fyzických osob se tato funkce netýká, popis ochrany pro GDPR viz níže (označení v číselníku firem v položce Typ: Fyzická osoba plátce nebo Fyzická osoba neplátce).
 

Zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému

 

Virtualizace serverů a systémy zálohování

Doporučujeme Vision ERP provozovat na virtualizovaných serverech, naše společnost vám nabízí jak možnost uložení vaší databáze v cloudu jako službu, tak i pomoc s virtualizací vašich serverů. Systém zálohování je nutné revidovat tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem se zálohování provádí, kde jsou záložní kopie dat uloženy a kdo k nim má přístup. Společnost Vision Praha tyto služby nabízí.

Bezpečnostní schopnosti databáze

 Vision ERP je dvouvrstvá (u web částí třívrstvá) aplikace, která pro správu dat využívá databázový server SAP SQL Anywhere. Architektura databáze a její bezpečnostní nástroje jsou popsány přímo na serveru společnosti SAP (https://www.sap.com/products/sql-anywhere.product-capabilities.html#product-capabilities). Jedná se o plnohodnotnou SQL databázi, s plnohodnotným zabezpečením přístupu k datům.
Přístup do databáze je strukturovaný. Databáze samotná je fyzicky tvořena jedním nebo více soubory, jejichž obsah a struktura nejsou přímo čitelné. Databáze samotná může mít nastavené až 128bitové kryptování. Soubory databáze obsluhuje databázový server a fyzické umístění databázových souborů nemusí být pro uživatele vůbec přístupné (nastavuje se stupněm oprávnění v rámci souborového systému).

K databázi může přistupovat pouze definovaný uživatel. Seznam a práva uživatelů se nastavují uvnitř databáze, neboli pouze jiným oprávněným uživatelem. Uživatelé se autentizují uživatelským jménem a heslem, jehož sílu lze administrátorsky vynutit. Využít lze rovněž autentizace uživatele centrálním síťovým poskytovatelem (doménovým serverem).
Databáze je z pohledu citlivých dat rozdělena na tabulky a pohledy. Mimo tyto zmíněné objekty obsahuje databáze i další objekty určené k práci s daty. Tabulky jsou vzájemně relačně svázány, ale přístup je každému uživateli definován ke každé tabulce nebo pohledu samostatně. Přístup je standardně rozdělen na práva „vkládat“, „měnit“, „mazat“ a „prohlížet“.
Z hlediska bezpečnosti citlivých údajů bude tedy nutno revidovat pouze přístupová práva uživatelů k citlivým tabulkám. Seznam těchto tabulek je uveden v tomto dokumentu pod bodem 3. Také vám poskytneme nástroje na vypsání seznamu uživatelů, kteří k daným tabulkám mají jakýkoliv přístup.
Administrátor by měl dále zajistit kontrolovaný přístup k databázi samotné.

Neměnnost odesílaných dokumentů z Vision ERP

Vision ERP umí odesílat PDF dokumenty podepsané elektronickým podpisem, stejně tak umí i daňové doklady odesílat v podepsaných souborech ISDOC. Takto lze zajistit neměnnost souborů při přenosu.
U vydaných faktur je popis od roku 2016 zde: Elektronická fakturace. Nastavení elektronického podpisu pro hlášení a daňová hlášení je samostatné. Nastavení elektronického podpisu pro ostatní PDF soubory je v menu konfigurace – možnosti programu osobní – tisk/export.

Šifrování – uložení PDF s heslem

Soubory PDF umí Vision ERP odesílat s autentizací heslem, to lze například využít pro odesílání výplatních lístků, heslo má každý zaměstnanec své, uložené ve Vision ERP. Nastavení v menu programu konfiguraci – možnosti programu osobní – tisk/export.
 

Analýza a mapování stavu

Přizpůsobení se obecnému nařízení (GDPR) bude u všech uživatelů Vision ERP začínat provedením analýzy – mapováním stavu pro posouzení rizik. Jmenovaný pověřenec či osoba vedením k tomu určená bude muset trvat na provedení analýzy a auditu, ze kterého vzejdou směrnice, řízení rizik,… Evidence analýz a auditů a dalších dokumentů bude mimo jiné nezbytné jako důkazní prostředek v případě kontrol které mimo jiné mohou vzejít od povinného ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle GDPR.

Výpis umístění osobních dat v databázi Vision ERP

Pro provedení analýzy Vision ERP předkládá seznam databázových tabulek, kde se osobní data zpracovávají,
a to zde: GDPR-tabulky-osobní_data.

Ucelená dokumentová databáze pro pověřence či osoby určené.
Řízení rizik a incidentů. Průběžná evidence dle GDPR.

Vision ERP má připravenou kompletní aplikaci spisové služby, ve které lze evidovat veškeré dokumenty včetně napojení na workflow.  Popis služby naleznete v dokumentu GDPR a směrnice.

Výpis firem s DIČ v podobě RČ – nová funkce

Výpis všech osob z číselníku firem, které lze považovat za fyzické osoby, a nejsou takto v číselníku obchodních partnerů označeny, bude k dispozici ve verzi 187. Cílem je pomoci s identifikací fyzických osob podnikajících – plátců DPH tak, abyste si mohli udělat pořádek v číselníku, aby bylo možné zjišťovat právní důvod evidence osobních dat podnikajících fyzických osob.

Výpis fyzických osob k anonymizaci – nová funkce

Výpis fyzických osob, u kterých již není právní důvod k evidenci jejich osobních údajů, provede nová funkce ve verzi 187, na základě tohoto výpisu bude možné přejít k anonymizaci evidovaných údajů u těchto odběratelů a dodavatelů.

Evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů

Možnost záznamu uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve Vision ERP budou funkce umožňující, jak o souhlas se zpracováním osobních dat požádat, tak i evidence udělených souhlasů.
 

Souhlas se zpracováním osobních dat

Evidence souhlasů (doložitelnost)

V tabulce kontaktů bude možnost označení uděleného souhlasu s odkazem na příslušný dokument souhlasu, který budete mít možnost ukládat do databáze.

Webová aplikace pro žádosti o souhlas

Žádost o souhlas se zpracováním osobních dat bude možné z kontaktů ve Vision ERP posílat přímo prostřednictvím webové aplikace kterou společnost Vision nyní vyvíjí. Prostřednictvím vámi definovaných textů souhlasů ve spisové službě uložených přímo z Vision32 bude možné odeslat žádost o udělení souhlasu a obdržený souhlas poté evidovat (vzhledem k požadavku doložitelnosti).
 

Evidence zpracovatelských smluv

Zpracovatelské smlouvy je možné evidovat přímo u obchodních partnerů, nebo ve spisové službě v samostatné číselné řadě.
 

Školení zaměstnanců

Záznamy školení pro prokázání dozorovému úřadu

V ERP vision ERP je už nyní evidence provedených školení, další funkčností bude evidence a plán hromadných školení.

Plán školení

Plán školení bude součástí Vision ERP – modul personalistiky.
 

Evidence osobních údajů a dat

Výmaz – anonymizace osobních dat

Výmaz – anonymizace osobních dat na žádost či při prekluzi možnosti evidence z právního důvodu. Vision ERP bude obsahovat ve verzi 187 novou funkci, která zajistí u dokladů vymazání polí s osobními daty.

Anonymizace části údajů

Anonymizace části údajů, kde není právní důvod k evidenci a na žádost. Zaměstnanci, kteří ukončí pracovní poměr, budou mít nově možnost požádat o výkaz údajů, které ze zákona firma nemusí evidovat. Nová funkce Vision ERP tento výmaz zajistí.

Výpis evidence osobních dat na žádost

Výpis evidence osobních dat na žádost subjektu osobních dat. Nová funkce ve verzi 187, která zajistí výpis všech oblastí, kde jsou osobní data v databázi Vision ERP evidována.