Vlastná infraštruktúra

Vlastná infraštruktúra
Vlastníte a prevádzkujete server a sieť, zaisťujete všetky potrebné aktualizácie. Licenciee si zaobstaráte formou nákupu alebo prenájmu.

Pri tejo variante prevádzkujete vlastnú IT infraštruktúru. Licencie si zaobstaráte jednorazovým nákupom alebo prenájmom, s možnosťou ďalšieho rozširovania počtu licencií v budúcnosti.

Konfiguráciu IT infraštruktúry s vami konzultujeme pri ákupeERP systému alebo vám odporučíme minimálnu konfiguráciu na základe konkrétneho rozsahu implementácie.

V prípade prevádzkovaniavlastnejT infrašruktúry je zvyčajne treba zaistiť:

 • nákup a údržbu hardware – server a diskový priestor

 • systémový software serveru (SQL server, OS, antivirová ochrana)

 • nastavenie a správu siete

 • náklady na energie spojené s prevádzkovaním hardware

 • správu prístupových práv na server

 • zabezpečenie dát na serveri

 • zálohovanie dát

 • dostupnosť servera

 • fyzické zabezpečenie servera

 • aktualizáciu systémového software

 • aktualizáciu ERP Vision32

A v prípade potreby prístupu užívateľov mimo lokálnu sieť:

 • zaistiť internetovú konektivitu na strane servera

 • vytvoriť definície RDP pre jednotlivých užívateľov